Tel: 07816

Cwestiynau

Beth yw aciwbigo traddodiadol?

System feddygol holistaidd a thraddodiadol yw aciwbigo. Fe’i datblygwyd a’i defnyddiwyd yn y dwyrain pell dros ganrifoedd, er mwyn gwella a chynnal iechyd miliynau o bobl.
Bellach, mae’r dechneg wedi hen ennill ei phlwyf ar draws y byd, ac fe’i hystyrir yn system gofal iechyd ddiogel ac effeithiol. Ym Mhrydain, mae dros 3,000 aciwbigydd cymwysiedig wedi eu cofrestru gyda’r Cyngor Aciwbigo Prydeinig.

Ar gyfer pwy mae e’n addas?

Daw llawer o bobl i gael aciwbigo yn y lle cyntaf er mwyn helpu gyda chyflyrau a symptomau penodol. Daw eraill am eu bod eisiau cynyddu eu lefelau egni yn gyffredinol, i gryfhau eu cyfansoddiad neu i deimlo’n well ynddynt eu hunain.
Gall aciwbigo fod o help arbennig i bobl ar adegau penodol o’u bywydau – mewn cyfnodau o newid, er engrhaifft, adeg diwedd y mislif neu feichiogrwydd. Mae’n driniaeth holistaidd ac addfwyn ac felly’n addas i bob oedran, yn cynnwys babanod a phlant. Gellir ei ddefnyddio ochr-yn-ochr a meddygaeth gonfensiynol.

Beth sy’n digwydd yn yr apwyntiad?

Bydd yr apwyntiad cyntaf yn cymryd hyd at awr a hanner. Cewch eich holi am eich iechyd presennol a gorffennol, ynghyd a manylion eich cwsg, chwant bwyd, meddyginiaeth ac yn y blaen. Mae apwyntiadau dilynol yn para tua 45 munud.
Mae’r aciwbigydd yn teimlo’r pyls ar y dau arddwrn ac hefyd y edrych ar eich tafod – mae hyn oll yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y ddeiagnosis. Efallai y cewch archwiliad corfforol byr yn yr apwyntiad yntaf yn ogystal.
Caiff cynllun triniaeth ei drafod a’i gytuno gyda chi wedyn cyn symud ymlaen i ddarparu’r driniaeth gyntaf.

Wnaiff e frifo?

Mae nodwyddau aciwbigo yn hynod o fain ac, fel arfer, dydyn nhw ddim yn brifo wrth eu gosod. Mae pobl yn disgrifio’r teimladau weithiau fel tynnu, pinnau bach neu fud wayw, sy’n pasio ar ol ychydig eiliadau.
Efallai bydd y nodwyddau’n cael eu gadael mewn lle am 20 munud neu ragor os oes angen, neu efallai y cant eu gosod a’u tynnu yn gyflym, yn ol gofynion cynllun y driniaeth.

Ydy e’n ddiogel?

Defnyddiwyd aciwbigo ers blynyddoedd maith ac mae’n driniaeth ddiogel dros ben. Mae’r nodwyddau a ddefnyddir i gyd yn sterilaidd, wedi eu lapio’n unigol ac yn dafladwy.
Rhaid i bob aelod o’r Cyngor Aciwbigo Prydeinig ddilyn cod ymddygiad llym dros ben ac maent i gyd wedi eu hyswirio’n llawn.
Rhaid i aciwbigwyr a’u clinigau hefyd gofrestru gyda’u hawdurdod lleol, a dilyn cyfreithiau lleol parthed iechyd a diogelwch.

Sawl triniaeth fydd angen?

Mae nifer a mynychder yr apwyntiadau yn dibynnu ar y deiagnosis a chynllun y driniaeth a gytunir gyda chi ymlaen llaw. Fel arfer, cewch eich gweld unwaith yr wythnos am 3 neu 4 triniaeth ac wedyn caiff y cynllun ei adolygu. Gall gymryd sawl triniaeth cyn i chi deimlo unrhyw newid, er y gall pobl ddechrau teimlo’n well yn gynt na hynny.
Bydd angen triniaeth hir-dymor ar rai pobl – ac mae eraill yn dewis parhau i dderbyn triniaeth gynhaliol, efallai unwaith y mis, neu’n dymhorol, pan mae’r prif gyflwr wedi gwella.

Beth ddylwn i wisgo?

Efallai bydd angen i chi dynnu rhai o’ch dillad er mayn yr archwiliad neu’r driniaeth, neu rholio llewys neu drowsus. Gwisgo dillad llac a chyfforddus yw’r gorau, ond mae blancedi a gynnau archwilio ar gael os oes angen.

Fydd fy yswiriant iechyd yn talu am aciwbigo?

Fel y daw aciwbigo’n fwyfwy poblogaidd yn y DU, felly mae rhai cwmniau yswiriant yn talu costau aciwbigo. Holwch eich cwmni yswiriant.

Ddylwn i ddweud wrth y meddyg?

Os ydych yn cymeryd moddion ar bresgripsiwn, rydym yn argymell eich bod yn dweud wrth eich meddyg eich bod yn bwriadu cael triniaeth aciwbigo. Peidiwch a stopio cymeryd eich meddyginiaeth. Dylech bob amser son wrth eich aciwbigydd am unrhyw feddyginiaeth yr ydych yn ei gymeryd, oherwydd gall hyn effeithio ar eich ymateb i’r driniaeth. Dewch a rhestr gyda chi o’r pethau rydych yn eu cymeryd.

Mae aciwbigwyr sy’n gofrestredig gyda’r BAcC wedi eu hyfforddi i adnabod symptomau salwch difrifol ac efallai y byddan nhw yn eich cyfeirio at eich meddyg teulu os oes angen.