Tel: 07816

Y Therapyddion

Y Therapyddion

Yr aciwbigwyr sy’n gweithio yn Y Ganolfan Asiwbigo Mwmbwls yw Gwenan Evans a Joanne Warring.

Gwenan Evans

Gwenan Evans acupuncture pulse takingMae fy niddordeb mewn aciwbigo yn deillio o’r tro cyntaf es i i China yn 1999, lle des i ar draws tai chi am y tro cyntaf. Roedd yn agoriad llygad i weld cymaint o bobl yn symud yn araf gyda’i gilydd mewn myfyrdod llwyr. Rwyf wedi bod yn ymarfer y grefft fy hunan byth oddi ar hynny, ac erbyn hyn yn cynnal dosbarthiadau rheolaidd ym Mro Morgannwg.

Er mai mewn gwyddoniaeth gonfensiynol roedd fy addysg uwch – mae gen i radd BSc a doethuriaeth mewn Biocemeg o Brifysgol Bryste – drwy ddarllen am, ac ymarfer, tai chi, datblygodd fy niddordeb a’m dealltwriaeth o’r athroniaeth ddwyreiniol o’r ffordd y mae’r corff yn gweithio, a’i syniadau holistaidd am iechyd a salwch. Dechreuais dderbyn triniaeth aciwbigo fy hunan, a chefais fy syfrdanu gymaint gan yr effeithiau positif ar fy iechyd a’m lefelau egni cyffredinol, fe benderfynais hyfforddi fel aciwbigydd! Bum yn astudio am bedair blynedd yn y coleg aciwbigo CICM yn Reading, gan raddio gyda BSc mewn Aciwbigo.
Rwy’n cynnig triniaethau aciwbigo traddodiadol mewn dau glinig, ym Mhenarth ac yn y Ganolfan Aciwbigo yn y Mwmbwls. Braint fawr yw cael helpu a chefnogi pobl i gyrraedd eu llawn botensial yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol gyda’r system iechyd addfwyn a phwerus yma. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn defnyddio aciwbigo a thechnegau cysylltiedig i drin babanod a phlant ifanc.

Joanne Warring

Joanne-warring-acupunctiurist-300-453Rwy’n dod o Gastell Nedd yn wreiddiol, ac yn byw yn Sgeti gyda’m gwr Andrew a’n merch Kate ers tua 15 mlynedd. Mae diddordeb mewn gofal iechyd wedi bod gen i erioed, ac fe fum i’n gweithio fel nyrs am ugain mlynedd cyn dechrau fy hyfforddiant fel aciwbigydd. Am y rhan fwyaf o’r cyfnod yna roeddwn yn gweithio fel Nyrs yn y Gymuned. Ym mlynyddoedd diweddaraf fy ngyrfa roeddwn yn Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Cymunedol ym Mhrifysgol Abertawe.
Dechreuodd fy niddordeb mewn aciwbigo tra’r oeddwn yn derbyn triniaeth ar gyfer salwch fy hunan. Ar ol profiad personol o fanteision aciwbigo ar y meddwl, y corff a’r emosiynau, penderfynais newid gyrfa i fod yn aciwbigydd. Fe wnes fy hyfforddiant yn Yr Academi Aciwbigo yn Leamington Spa, gan orffen yn 2015 ac rwyf i nawr wedi dychwelyd yna i weithio fel tiwtor.
Mae fy mhrofiad blaenorol o feddygaeth Orllewinol, ynghyd a’m dealltwriaeth newydd o Feddygaeth Chineaidd Draddodiadol, yn fy ngalluogi i weld cryfderau’r ddau system yn glir, ac rwy’n credu bod cleifion yn elwa’n fawr o ddefnyddio’r ddau ochr-yn-ochr. Mae fy nhriniethau’n pwysleisio’r traddodiad aciwbigo Pump Elfen (Five Elements), sy’n seiliedig ar gylch natur, pethau fel newidiadau tymhorol ac yn y blaen. Sylweddolodd y meddygon cynnar yn China fod yr un elfennau egniol a welir mewn natur hefyd i’w gweld yn y corff. Mewn salwch, mae symudiad yr egni yma wedi ei amharu. Bwriad y driniaeth yw cywiro’r anghydbwysedd er mwyn hybu gwellhad. Drwy drin y person cyfan yn ol yr egwyddordion yma, rwy’n gobeithio medru hybu iechyd naturiol a helpu pobl i adennill cydbwysedd ym mhob agwedd o’u hiechyd.

Therapyddion eraill

Rydym yn croesawu ymholiadau gan therapyddion amgen eraill sydd a diddordeb mewn llogi stafelloedd triniaeth yn y Ganolfan Aciwbigo.
Mae rhestr isod o’r therapyddion eraill sy’n gweithio yn y Ganolfan Acwibigo ar hyn o bryd. Cysylltwch yn uniongyrchol a nhw am wybodaeth bellach

  • Colin Perrow, Therapi Craniosacral. Ffon 01994 419609. Ebost colinperrow@gmail.com
  • John Brett, Seicotherapi. Ffon 07971 078756. Ebost john.brett54@googlemail.com
  • Virginia Deal, Adweitheg. Ffon 07437 520954. Ebost DealReflexology@gmail.com
  • Rachel Parkyn, Myfyrdod Ymwybyddol ac Ioga. Ffon 07548 535724. Ebost parkynrachel@gmail.com

Cysylltwch a nhw’n uniongyrchol am ragor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad.

Safonau proffesiynol

Mae’n aciwbigwyr Gwenan Evans a Joanne Warring ill dwy yn Aelodau o’r Cyngor Aciwbigol Prydeinig (British Acupuncture Council) ac yn sicrhau, drwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus a rhwydweithio, eu bod yn cadw mewn cysylltiad a’r ymchwil diweddaraf mewn Meddygaeth Chineaidd a’r proffesiwn aciwbigo ym Mhrydain. Maent ill dwy yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd o’u gwaith, ac yn mwynhau cyfleoedd i groesawu myfyrwyr aciwbigo i arsylwi gyda nhw.
Disgwylir i unrhyw therapyddion eraill sydd am weithio yn Y Ganolfan Aciwbigo Mwmbwls fod yn aelodau gyda chorff proffesiynol cofrestredig yn y DU ac i fod yn berchen ar yswiriant llawn ar gyfer indemniad proffesiynol ac atebolrwydd cyhoeddus.